Familielandbruget VEST-Jylland

Forår

 

L & F politiske resultater i 2014

 

 

1. Indførelse af forudgående dialog før skattekontrol og skatteforhøjelser for små landbrug

 

2. Fastholdelse af tilladelse til færdsel med brede landbrugskøretøjer

 

3. Indførelse af øget akseltryk og totalvægt for lastbiler samt lavere takster for godstransport

 

4. Begrænsning af skadelige ændringer af virksomhedsordningen, bl.a. højere bagatelgrænse

 

5. Nabotjek af miljøregulering og kontrol af primærjordbruget efter ”følg eller forklar” princippet

 

6. Fastholdelse af mulighed for at hyre udenlandske driftsledere og fodermestre

 

7. Udvikling og organisering af mentorordninger i kvægbruget

 

8. Indførelse af etableringslån til landbrug i Vækstfonden

 

9. Oprettelse af mere risikofyldte finansieringsløsninger i Vækstfonden og LBF, herunder for yngre jordbrugere

 

10. Oprettelse af offentligt-privat partnerskab om forsknings-, innovations- og miljøindsats

 

11. 3-årig forsøgsperiode med medarbejderinvesteringsselskaber

 

12. Indførelse af kodeks for ”det gode kontrolbesøg” med regler for god kontroladfærd

 

13. Bedre mulighed for hold af udegående dyr i vinterperioden

 

14. Udarbejdelse af branchekodeks for kvægerhvervet om øget opdræt af spædekalve i Danmark

 

15. Tilpasning af sundhedsrådgivningen for kvæg analogt med svineområdet

 

16. Ændring af bekendtgørelser og vejledninger, der har hjemmel i lov om hold af malkekvæg

 

17. Koblet præmie på 180 mio. årligt frem til 2020 for slagtede tyre, tude og kvier over 160 kg.

 

18. Undersøgelse af mulighederne for veterinær kontrol efter hollandsk model

 

19. Genoptagelse af 620 sager om Krydsoverensstemmelseskrav for omsorgsfuld behandling af dyr

 

20. Ændring af krav om reduceret jordbehandling på arealer med over 12 graders hældning

 

21. Minimering af intern udjævning af landbrugsstøtten i forhold til EUKommissionens udspil.

 

22. Efterafgrøder etableret som del af miljøgodkendelse udenfor krydsoverensstemmelsesreglerne

 

23. KO-sager om omsorgsfuld behandling af dyr lander rimeligt med fokus på retssikkerhed

 

24. Afskaffelse af 21 Krydsoverensstemmelseskrav i 2015

 

25. Bortfald af planlagt udvidelse af krydsoverensstemmelseskrav om indretning af stalde

 

26. Forbedring af landdistriktsordningen for tilskud til pleje af græs og naturarealer

 

27. Udskydelse af frist for etablering af miljøfokusarealer med græsudlæg i majs

 

28. Minimumsgrænse for størrelsen af braklagte miljøfokusarealer fastholdes på 0,01 hektar

 

29. Opgivelse af planlagt forsyningssikkerhedsafgift

 

30. Bedre mulighed for etablering af biomassekedel på de dyreste decentrale kraftvarmeværker

 

31. Accept af kombineret driftsstøtte og investeringsstøtte til biogasanlæg i EUKommissionen

 

32. Afvisning af positiv liste for plantemateriale fra tredje lande i EU-Parlamentet

 

33. Igangsættelse af proces for hurtigere sagsbehandlingstider for husdyrbrug

 

34. Støtte til staldindsatser under miljøteknologiordningen med 104 mio. i 2014

 

35. Afsættelse af 100 mio. kroner til moderniseringsordning til kvægbedrifter i 2015

 

36. Lempelse af regler om ammoniakfølsom skov i husdyrbekendtgørelsen

 

37. Fastholdelse af kvælstofkrav i økologitilskudsordningen og tillæg for reduceret kvælstoftilførsel

 

38. Opdatering af omregningsfaktorerne for dyreenheder

 

39. Reduktion af vandløbsstrækninger fra 22.000 til 19.000 km. i vandområdeplaner for 2015-21

 

40. Bortfald af planlagt begrænsning af grødeskæring i vandområdeplaner for 2015-21

 

41. Halvering af det samlede randzoneareal med i alt ca. 25.000 hektar randzoner

 

42. Afskaffelse af 140.000 hektar målrettede efterafgrøder i 1. generation af vandplanerne

 

43. Oprettelse af partnerskab om videnopbygning af virkemidler og arealregulering

 

44. Afprøvning af arealreguleringsmekanismer i pilotprojekt om målrettet miljøregulering

 

45. Ingen indsats over for vandindvinding til markvanding i vandområdeplanperioden 2015-2021

 

 

 

Landbrug & Fødevarer mod nye mål i 2015

 

Der er god grund til at være stolt over den danske fødevareklynge. Lige nu bider krisen, men fremtiden vil fortsat byde på masser af mulighed.

2014 har været et begivenhedsrigt år. Det gælder for landmænd og virksomheder. Det gælder for Landbrug & Fødevarer – og det gælder såmænd også for mig selv.

 

Året begyndte med en optimisme i fuldt flor – høje priser, tro på fremtiden og masser af politiske resultater. Men så kom Vestens krise med Rusland, og et i forvejen faldende marked for fødevarer fik et skub, som vil kaste økonomiske skygger ind over vores erhverv i lang tid fremover.

 

Fremtiden kan således synes både sort og trist her ved årets afslutning. Udfordringerne for den enkelte og for den samlede fødevareklynge er enorme. Derfor har Landbrug & Fødevarer også præsenteret regering og Folketing for 10 forslag til en Ruslandspakke, der kan lette vores erhverv for en række byrder. Vi tigger ikke penge af statskassen, men vi beder om hjælp til selvhjælp.

 

Det gør vi netop fordi, der er masser af fremtid i den danske fødevareklynge. Vores fødevarer af høj kvalitet er efterspurgte over hele verden, og vil blive det endnu mere i fremtiden. Det skyldes i allerhøjeste grad de danske traditioner for kvalitet og høj fødevaresikkerhed.

 

Stolt over viden og resultater

 

Jeg bliver stolt, når jeg oplever landmænd med kreativitet og høj faglig viden overhale deres konkurrenter i kvalitet og produktivitet, samtidig med at de har den mest miljø- og klimavenlige produktion.

 

Jeg bliver stolt, når jeg oplever innovative fødevarevirksomheder – både store og små – sælge ton efter ton af højkvalitetsvarer, og samtidig åbne nye markeder med unikke produkter.

 

Og jeg bliver stolt, når der sælges dansk viden og maskiner til både vores nærmeste konkurrenter og til udviklingslande, der bogstaveligt tørster efter at høste af vores erfaringer og produkter.

 

Som erhvervsorganisation er det Landbrug & Fødevarers fornemmeste opgave at kæmpe for, at de politiske rammevilkår og den folkelige anerkendelse af vores betydning i samfundet er til stede. Den opgave er jeg nu sat i spidsen for som adm. direktør i L&F. Det gør mig både stolt og ydmyg.

 

Den nye fortælling udfordret

 

Jeg er klar over, at stoltheden og troen på en fremtid, der ikke er så sort, kan være svær at holde i live, når banken kalder til møde, og budgetterne lyser højrødt. Budskaberne i vores ”nye fortælling” og imagekampagnen kan synes malplaceret i den situation.

 

Men der er ikke noget alternativ. Hvis vi ikke tror på os selv, så får vi heller ikke andre til det. Derfor skal vi selv i den aktuelle krise formå som erhvervsorganisation at bevare det lange lys på fremtiden. På muligheder og potentialer. Og vi skal i endnu højere grad i dialog med vores omverden. Det er kun sådan, at vi kan få succes i kampen for jeres daglige vilkår.

 

L&F skal rumme mere

 

Jeg oplever i høj grad, at der er lydhørhed overfor vores erhverv. Det gælder i befolkningen og i de fleste politiske partier, selv om fronterne bliver trukket noget hårdt op her i den valgkamp, der er i fuld gang. Men jeg oplever også, at vi nogle gange bliver sat i bås som en snæver brancheorganisation. Det skal vi arbejde med. En af måderne er helt tydeligt at få en stemme på flere af de dagsordner, der har betydning for den brede befolkning, men også for fødevareerhvervet. Det gælder eksempelvis sundhedsdebatten, hvor vi bør have en mening om, hvordan de fødevarer vi producerer, bliver tilberedt og serveret til syge og svagelige. Det gælder også mere bredt på de forbrugerpolitiske dagsordner, hvor vi selv i højere grad skal på banen med mål og visioner.

 

2015 bliver først og fremmest en politisk kamp for at sikre, at flest mulig landmænd kan klare sig igennem krisen. Men det bliver også året, hvor L&F skal sigte efter nye mål. Vi skal vise, at den danske fødevareklynge er en del af løsningen på Danmarks problemer – ikke en del af problemet.

 

Godt nytår.

 

Med venlig hilsen Karen Hækkerup

 

 

Administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer

 

Familielandbruget - en betydelig del af

Formand Lone Andersen

Østergårdevej 16, Lyne

6880 Tarm

Tlf. 21 48 00 77

E-mail: Lone.andersen@lyne.dk

 

Sekretær Gitte Mejdahl

HFLC Nupark

7500 Holstebro

Tlf. 96 29 66 66

E-mail: gmj@hflc.dk